Profil zaufany A+ A- Zmień kontrast
Unia Europejska Informacje o gminie E-Tablica E-Interwencje drogowe E-Przedsiębiorca

e-usługi

Liczba wizyt: 19

Gmina Stara Kamienica realizuje projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 pn.:

Uruchomienie e-usług publicznych w Gminie Stara Kamienica

Celem głównym projektu jest większa dostępność cyfrowych danych publicznych dzięki wdrożeniu e-usług dla mieszkańców, przedsiębiorców, pracowników administracji oraz wszystkich osób zainteresowanych korzystaniem

z informacji publicznej udostępnianej przez Gminę.

Okres realizacji projektu:            18.05.2016 do 20.12.2017

Całkowita wartość projektu:      680 396,40 zł

Kwota dofinansowania:               578 336,94 zł

Celem strategicznym projektu jest zwiększenie dostępu do najwyższej jakości e-usług świadczonych w obszarze administracji publicznej, spójnych z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa.

Cele szczegółowe projektu:

  1. Udostępnienie na możliwie szeroką skalę nowych e-usług o wysokim poziomie dojrzałości mieszkańcom, przedsiębiorcom i instytucjom, co wpłynie na rozwój społeczeństwa informacyjnego,
  2. Modernizacja infrastruktury teleinformatycznej, by wdrożone w ramach projektu rozwiązania informatyczne mogły funkcjonować z pełną sprawnością,
  3. Wdrożenie Systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją.

Na skutek realizacji niniejszego projektu zostanie wytworzona nowoczesna i stabilna infrastruktura informatyczna w siedzibie Urzędu Gminy. Wpłynie to pozytywnie na potencjał gospodarczy obszaru, na którym realizowany jest niniejszy projekt, zwiększy jego wewnętrzną spójność gospodarczą oraz poprawi spójność z okolicznymi regionami poprzez wyrównanie różnic ekonomicznych i społecznych w stosunku do pozostałych państw Unii Europejskiej. Dodatkowo wdrożenie projektu pozwoli na:

  • poprawienie relacji na linii urząd-obywatel poprzez poprawienie poziomu obsługi oraz wzrost przejrzystości i kontroli obywateli nad działaniem urzędu,
  • przyspieszenie przepływu informacji pomiędzy urzędnikami a petentami przy jednoczesnym zredukowaniu poziomu wykluczenia czy zmarginalizowania jakichkolwiek grup społecznych do minimum,
  • ograniczenie wykorzystania pieniędzy publicznych na świadczenie usług poprzez poprawę ich sprawności i efektywności świadczenia wobec mieszkańców, przedsiębiorców i wszystkich zainteresowanych korzystaniem z usług urzędów gmin.
EBOI Facebook Youtube
Translate »