Profil zaufany A+ A- Zmień kontrast
Unia Europejska Informacje o gminie E-Tablica E-Interwencje drogowe E-Przedsiębiorca

Gimnazjum

Liczba wizyt: 14

Gmina Stara Kamienica realizuje projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 pn.:

Rozbudowa infrastruktury dydaktycznej Gimnazjum w Starej Kamienicy wraz z zakupem sprzętu i wyposażenia

 Celem projektu jest poprawa warunków nauczania i jakości kształcenia na poziomie gimnazjalnym oraz doposażenie w nowoczesne pomoce dydaktyczne i sprzęt pracowni specjalistycznych w publicznym gimnazjum w Starej Kamienicy z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych i o szczególnych potrzebach edukacyjnych, w tym uczniów uzdolnionych. Celem jest wyrównanie dysproporcji w warunkach kształcenia na poziomie gimnazjalnym pomiędzy obszarami wiejskimi a miejskimi.

Okres realizacji projektu:            23.12.2015 do 01.10.2018

Całkowita wartość projektu:      1 727 558,81 zł

Kwota dofinansowania:               1 468 424,98 zł

Projekt obejmuje budowę łącznika pomiędzy budynkiem głównym gimnazjum a salą sportową wraz z zakupem pomocy dydaktycznych, sprzętu i wyposażenia.

Realizacja projektu przyczyni się do zapewnienia niezbędnej bazy materialnej poprzez utworzenie specjalistycznych pracowni dydaktycznych wraz z ich wyposażeniem służących do zaspakajania potrzeb wynikających z wymogów współczesnej dydaktyki. Projekt umożliwi bezpieczne i komfortowe warunki nauczania oraz dostęp do zróżnicowanych pomocy dydaktycznych, w tym multimedialnych. Ponadto infrastruktura gimnazjum będzie dostępna dla uczniów niepełnosprawnych, a pracownie przystosowane do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz dla uczniów uzdolnionych.

Poprawa warunków nauczania poprzez skumulowanie edukacji gimnazjalnej w jednym obiekcie wpłynie na poprawę efektów i jakości kształcenia oraz bezpieczeństwa uczniów Publicznego Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Starej Kamienicy.

EBOI Facebook Youtube
Translate »