stat4u Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej NGO 2017

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej NGO 2017

 

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PRACACH KOMISJI KONKURSOWEJ

 

W związku z ogłoszeniem, w dniu 19.01.2017r. otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku w zakresie:

 

- kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,

 

- wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,

 

- przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,

Wójt Gminy Stara Kamienica zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2016, poz. 1817 z późn. zm.) do udziału w komisji konkursowej w celu zaopiniowania złożonych ofert.

Więcej w zakładce INFORMACJE o GMINIE / organizacje pozarządowe NGO