stat4u Organizacja pozarządowe NGO

Postanowienie Wójta o przyznaniu dotacji.

Postanowienie Wójta o przyznaniu dotacji.
Załącznik: postanowienie Wójta (pdf)

Protokół z oceny ofert realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w 2016 r.

Protokół z oceny ofert realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w 2016 r.
Załączniki:
protokół z oceny (pdf)
załączniki do umowy (doc)

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PRACACH KOMISJI KONKURSOWEJ

W związku z ogłoszeniem, w dniu 01.02.2016r. otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2016 roku w zakresie:

- kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,

- wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,

- przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,

Wójt Gminy Stara Kamienica zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2014, poz. 1118 z późn. zm.) do udziału w komisji konkursowej w celu zaopiniowania złożonych ofert.

I. Informacje ogólne

1. W skład komisji konkursowej mogą wchodzić osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy, które spełniają łącznie następujące kryteria:

a) nie zostały wskazane przez organizacje/podmioty biorące udział w konkursie;

b) nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności.

2. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniu komisji jej członkom nie będzie przysługiwać zwrot kosztów podróży.

II. Zadania komisji konkursowej:

Z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszenia konkursowego komisja oceniać będzie, zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2014, poz.1118 z późn. zm.), oferty złożone w ramach ogłoszonego konkursu.

III. Wybór kandydatów

1. Lista kandydatów na członków komisji konkursowej zostanie przedłożona Wójtowi Gminy Stara Kamienica, który podejmie ostateczną decyzję o składzie komisji w formie zarządzenia.

2. Osoby wchodzące w skład komisji zostaną niezwłocznie poinformowane.

IV. Składanie zgłoszeń

1. Zgłoszenia, na dołączonym formularzu, podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji zgłaszającej wraz ze zgodą kandydata na uczestnictwo w pracach komisji, proszę składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy w Starej Kamienicy, 58-512 Stara Kamienica 41, pokój nr 12 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do dnia 18 lutego 2016 r.

2. Zgłoszenia, które nie będą zawierały wymaganych podpisów nie będą brane pod uwagę.

 W ó j t   G m i n y

 /-/ Zofia Świątek

Formularz do pobrania

Ogłoszenie konkursu dla ngo na 2016 rok

Działając na podstawie art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 24.03.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014r. poz. 1118 z późn. zm.), art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) oraz zgodnie z uchwałą Rady Gminy Stara Kamienica nr XV.100.2015 z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Stara Kamienica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok”, Wójt Gminy Stara Kamienica ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych w 2016 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, których mowa w art.3 ust.3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie.

Treść ogłoszenia, wzór oferty oraz sprawozdania znajduje się w załączeniu.

Sprawę prowadzi: Ewelina Maciuszonek, Tel 75 75 14 301, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Ogłoszenie konkursu
Druk oferty
Karta oceny oferty
Druk sprawozdania

Wykaz NGO

WYKAZ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH MAJĄCYCH SIEDZIBĘ NA TERENIE GMINY STARA KAMIENICA

 

 

1

Stowarzyszenie Promocji Przedsiębiorczości "IZERY"

2

Stowarzyszenie Rybniczanki

3

Stowarzyszenie "Nasz Barcinek"

4

Stowarzyszenie "Kopaniec"

5

Towarzystwo Przyjaciół Wojcieszyc

6

Towarzystwo Przyjaciół Rybnicy

7

Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych "TRAPEZ"

8

Ludowy Klub Sportowy "JUVENIA" Rybnica

9

Miejski Ludowy Klub Sportowy WOSKAR Szklarska Poręba-Wojcieszyce

10

Klub Sportowy LZS w Starej Kamienicy

11

Ochotnicza Straż Pożarna w Starej Kamienicy - wejście na stronę www

12

Ochotnicza Straż Pożarna w Wojcieszycach

13

Ochotnicza Straż Pożarna w Chromcu

14

Ochotnicza Straż Pożarna w  Kopańcu

15

Ochotnicza Straż Pożarna w Kromnowie

16

Ochotnicza Straż Pożarna w Rybnicy

17

Ochotnicza Straż Pożarna Barcinek

18

Ochotnicza Straż Pożarna Mała Kamienica

19

Stowarzyszenie "Pod Kamienickim Grzbietem"

20

Stowarzyszenie Brydżowe Izery-Jelenia Góra

21

Uczniowski Ludowy Klub Sportowy  "Karkonosze" w Starej Kamienicy

22

Fundacja NEMO

23

Towarzystwo Przyjaciół Starej Kamienicy

24

Uczniowski Klub Sportowy "Kamienica"

25

Towarzystwo Sportowe "Kamienica"

26

Fundacja OPTIMO MODO