stat4u Przetargi

Ogłoszenie o trzecim przetargu na sprzedaż nieruchomości

O G Ł O S Z E N I E

 

Wójt Gminy Stara Kamienica ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stara Kamienica.

Pełny tekst ogłoszenia

Trzeci przetarg nieruchomości w Chromcu działka nr

O G Ł O S Z E N I E

 

Wójt Gminy Stara Kamienica ogłasza trzeci   przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stara Kamienica.

 

Przedmiot przetargu:

 

Nieruchomość niezabudowana położona w miejscowości Chromiec, w granicach działki nr  48/1 o powierzchni 0,17 ha.

Działka niezabudowana, położona w centralnej części wsi. Teren płaski, porośnięty krzakami i pojedynczymi drzewami na rumowisku, fragmenty murów, betonowy boks na śmieci zarośnięty krzakami wierzby. Dostęp komunikacyjny dobry, bezpośrednio od drogi o nawierzchni asfaltowej. Dostępne uzbrojenie w sieć elektryczną.

Powiązania z otoczeniem bezkonfliktowe.

Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą kw nr  JG1J/00080494/1, wolną od wpisów ostrzeżeń               i obciążeń.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obrębu  Chromiec nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem 3M częściowo zabudowane tereny zainwestowania wiejskiego; istniejąca zabudowa i wartościowa zieleń wysoka – do zachowania. Dopuszcza się lokalizowanie nowej zabudowy na działkach plombowych -  parterowych lub dwukondygnacyjnych obiektów mieszkalnych, usługowych lub/i rzemieślniczych, ewentualnie z poddaszami użytkowymi. Dachy dwuspadowe symetryczne. Niewielka część nieruchomości położona jest na terenie oznaczonymsymbolemR,RM – obszary rolne, na których dopuszcza się zachowanie istniejącej                           i sytuowanie nowej zabudowy siedliskowej.

 

  • Cena wywoławcza wynosi         - 25.000,00  plus podatek VAT w wysokości 23%
  • Wadium wynosi                              -   2.000,00 zł

 

O wysokości minimalnego postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek.

 

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy Stara Kamienica                                       dnia 03 marca  2014 roku o godz. 1200.

Uczestnicy przetargu zobowiązani są do wpłacenia wadium w pieniądzu                                              w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 lutego 2014 roku, na konto  Gminy Stara Kamienica – BGŻ O/Jelenia Góra 90 2030 0045 1110 0000 0082 2500.

Wpłacone wadium przez uczestnika, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się od zawarcia aktu notarialnego wadium ulega przepadkowi. Pozostałym uczestnikom wadium zwraca się po zakończeniu przetargu.

Uczestnik, wygrywający przetarg zobowiązany jest  wpłacić jednorazowo cenę sprzedaży ustaloną w przetargu , najpóźniej w dniu zawarcia aktu notarialnego. Ponadto nabywca ponosi koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży                             w wysokości 380,44  zł oraz koszty związane   z  przeniesieniem własności.

Termin przeprowadzonych poprzednio przetargów: 15.10.2013r; 02.12.2013r.

Zawarcie umowy (akt notarialny) nastąpi w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Okazanie granic na gruncie przez uprawnionego geodetę, może nastąpić wyłącznie na koszt nabywcy.

Nieruchomość zbywana jest na podstawie danych z ewidencji gruntów i budynków. W przypadku wznowienia granic, wykonanego na koszt i staraniem nabywcy – gmina nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice.

Informacji udziela Referat Rozwoju Gminy, pok. nr 3, tel. 75 75 14 149., w godzinach pracy urzędu.

Stara Kamienica, dnia  28 stycznia 2014r. roku.

Ogłoszenie drugiego przetargu na sprzedaż działki nr 226/1 w Rybnicy

O G Ł O S Z E N I E

 

Wójt Gminy Stara Kamienica ogłasza drugi   przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stara Kamienica.

 

Przedmiot przetargu:

 

Nieruchomość niezabudowana położona w miejscowości Rybnica,  w granicach działki nr  226/1 o powierzchni 0,09ha.

Działka niezabudowana, położona w pośredniej części miejscowości. Teren płaski, działka obsadzona drzewkami świerka. Dostęp komunikacyjny dobry, bezpośredni               z droga nawierzchni asfaltowej. Możliwość podłączenia do sieci elektrycznej. Powiązania z otoczeniem bezkonfliktowe.

Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą kw nr  JG1J/00076863/8, wolną od wpisów ostrzeżeń               i obciążeń.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obrębu  Rybnica nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem 12M,U częściowo zabudowane tereny zainwestowania wiejskiego; istniejąca zabudowa i wartościowa zieleń wysoka – do zachowania. Dopuszcza się lokalizowanie nowej zabudowy na działkach plombowych -  parterowych lub dwukondygnacyjnych obiektów mieszkalnych, usługowych lub/i rzemieślniczych, ewentualnie z poddaszami użytkowymi. Dachy dwuspadowe symetryczne.

 

  • Cena wywoławcza wynosi         - 15.000,00 zł  plus podatek VAT w wysokości 23%
  • Wadium      wynosi                              -   1.500,00 zł

 

O wysokości minimalnego postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek.

 

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy Stara Kamienica                                       dnia 02 grudnia 2013 roku o godz. 1000.

 

Uczestnicy przetargu zobowiązani są do wpłacenia wadium w pieniądzu                                              w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 listopada 2013 roku, na konto  Gminy Stara Kamienica – BGŻ O/Jelenia Góra 90 2030 0045 1110 0000 0082 2500.

Wpłacone wadium przez uczestnika, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się od zawarcia aktu notarialnego wadium ulega przepadkowi. Pozostałym uczestnikom wadium zwraca się po zakończeniu przetargu.

Uczestnik, wygrywający przetarg zobowiązany jest  wpłacić jednorazowo cenę sprzedaży ustaloną w przetargu , najpóźniej w dniu zawarcia aktu notarialnego. Ponadto nabywca ponosi koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży                             w wysokości 380,44  zł oraz koszty związane   z  przeniesieniem własności.

Zawarcie umowy (akt notarialny) nastąpi w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Okazanie granic na gruncie przez uprawnionego geodetę, może nastąpić wyłącznie na koszt nabywcy.

Nieruchomość zbywana jest na podstawie danych z ewidencji gruntów i budynków. W przypadku wznowienia granic, wykonanego na koszt i staraniem nabywcy – gmina nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice.

Informacji udziela Referat Rozwoju Gminy, pok. nr 3, tel. 75 75 14 149., w godzinach pracy urzędu.

Stara Kamienica, dnia  30 października 2013 roku.

Ogłoszenie drugiego przetargu na sprzedaż lokalu w Starej Kamienicy nr 62

O G Ł O S Z E N I E

 

Wójt Gminy Stara Kamienica ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stara Kamienica.

 

Przedmiot przetargu:

 

Lokal mieszkalny nr 1, położony  na I piętrze  budynku mieszkalno – użytkowego w Starej Kamienicy nr  62 , działka nr 92/3 o pow. 0,1998 ha. Lokal  składa się   znastępujących pomieszczeń: dwóch  przedpokoi, kuchni, salonu,trzech pokoi, łazienki z wc, garderoby o pow. 90,8 m2.  Do lokalu przynależy:

pomieszczenie gospodarcze i garaż wolnostojący o pow. 18,3 m2. Udział lokalu                           w częściach wspólnych budynku  i  w gruncie wynosi  2209/10000 (22,09%).

Lokal wyposażony w instalacje: elektryczną, wodną, kanalizacyjną, ogrzewanie c.o.            z kotłowni wspólnej. Lokal słoneczny, standard wykończenia dobry – lokal nadaje się do zamieszkania  od zaraz. Podłogi pokryte panelami i płytkami ceramicznymi. Okna wymienione na PCV. W kuchni ekran z płytek ceramicznych, w łazience część ścian pokryta płytkami ceramicznymi w dekoracyjny sposób.

Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą kw nr 70842, wolną od wpisów              i ostrzeżeń.

 

  • Cena wywoławcza wynosi         -       130.000,00 zł       
  • Wadium      wynosi                              -    13.000,00 zł

O wysokości minimalnego postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek.

 

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy Stara Kamienica                                       dnia 28 listopada  2013 roku o godz. 1200.

 

Uczestnicy przetargu zobowiązani są do wpłacenia wadium w pieniądzu                                              w nieprzekraczalnym terminie do dnia  25 listopada 2013 roku, na konto Gminy Stara Kamienica – BGŻ O/Jelenia Góra 90 2030 0045 1110 0000 0082 2500.

Wpłacone wadium przez uczestnika, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się od zawarcia aktu notarialnego wadium ulega przepadkowi. Pozostałym uczestnikom wadium zwraca się po zakończeniu przetargu.

Uczestnik, wygrywający przetarg zobowiązany jest  wpłacić jednorazowo cenę sprzedaży ustaloną w przetargu , najpóźniej w dniu zawarcia aktu notarialnego. Ponadto nabywca ponosi koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży                         w wysokości  658,00 zł oraz koszty związane  z  przeniesieniem własności.

Zawarcie umowy sprzedaży (akt notarialny) nastąpi w ciągu  21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Sprzedaż lokalu następuje bez świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, a kandydat na nabywcę lokalu nie będzie wnosił z tego tytułu żadnych roszczeń wobec gminy.

Okazanie granic na gruncie przez uprawnionego geodetę, może nastąpić wyłącznie na koszt nabywcy.

Nieruchomość zbywana jest na podstawie danych z ewidencji gruntów. W przypadku wznowienia granic, wykonanego na koszt i staraniem nabywcy – gmina nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice.

Informacji udziela Referat Rozwoju Gminy, pok. nr 3, tel. 75 75 14 149., w godzinach pracy urzędu.

Stara Kamienica, dnia  28 października  2013 roku.

Ogłoszenie drugiego przetargu na sprzedaż działki nr 346/2 w Małej Kamienicy

O G Ł O S Z E N I E

 

Wójt Gminy Stara Kamienica ogłasza drugi   przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stara Kamienica.

 

Przedmiot przetargu:

 

Nieruchomość niezabudowana położona w miejscowości Mała Kamienica,                      w granicach działki nr  346/2 o powierzchni 0,1447 ha.

Działka niezabudowana, teren o zróżnicowanym ukształtowaniu, ślady ruin porośnięte krzakami i zasypane ziemią. Dostęp do energii elektrycznej. Dostęp komunikacyjny dobry, bezpośredni  z drogi nawierzchni asfaltowej

Powiązania z otoczeniem bezkonfliktowe.

Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą kw nr  JG1J/00080068/6, wolną od wpisów ostrzeżeń               i obciążeń.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obrębu  Mała Kamienica nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem 3M częściowo zabudowane tereny zainwestowania wiejskiego; istniejąca zabudowa i wartościowa zieleń wysoka – do zachowania. Dopuszcza się lokalizowanie nowej zabudowy na działkach plombowych -  parterowych lub dwukondygnacyjnych obiektów mieszkalnych, usługowych lub/i rzemieślniczych, ewentualnie z poddaszami użytkowymi. Dachy dwuspadowe symetryczne.

 

  • Cena wywoławcza wynosi         - 25.000,00 zł  plus podatek VAT w wysokości 23%
  • Wadium      wynosi                              -   2.500,00 zł

 

O wysokości minimalnego postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek.

 

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy Stara Kamienica                                       dnia 02 grudnia 2013 roku o godz. 1100.

 

Uczestnicy przetargu zobowiązani są do wpłacenia wadium w pieniądzu                                              w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 listopada  2013 roku, na konto  Gminy Stara Kamienica – BGŻ O/Jelenia Góra 90 2030 0045 1110 0000 0082 2500.

Wpłacone wadium przez uczestnika, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się od zawarcia aktu notarialnego wadium ulega przepadkowi. Pozostałym uczestnikom wadium zwraca się po zakończeniu przetargu.

Uczestnik, wygrywający przetarg zobowiązany jest  wpłacić jednorazowo cenę sprzedaży ustaloną w przetargu , najpóźniej w dniu zawarcia aktu notarialnego. Ponadto nabywca ponosi koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży                             w wysokości 1.356,44  zł oraz koszty związane   z  przeniesieniem własności.

Zawarcie umowy (akt notarialny) nastąpi w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Okazanie granic na gruncie przez uprawnionego geodetę, może nastąpić wyłącznie na koszt nabywcy.

Nieruchomość zbywana jest na podstawie danych z ewidencji gruntów i budynków. W przypadku wznowienia granic, wykonanego na koszt i staraniem nabywcy – gmina nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice.

Informacji udziela Referat Rozwoju Gminy, pok. nr 3, tel. 75 75 14 149., w godzinach pracy urzędu.

Stara Kamienica, dnia  30 października 2013 roku.