Profil zaufany A+ A- Zmień kontrast
Unia Europejska Informacje o gminie E-Tablica E-Interwencje drogowe E-Przedsiębiorca

KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA PRZEDSZKOLA
KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA PRZEDSZKOLA
25.04.2018
sputnik
lubię to! udostępnij!

WÓJT GMINY STARA KAMIENICA

dnia 25 kwietnia 2018 r.

OGŁASZA KONKURS NA  STANOWISKO DYREKTORA GMINNEGO PRZEDSZKOLA W STAREJ KAMIENICY

58-512 STARA KAMIENICA 70

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej ( Dz. U.poz.1587)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. poz.1597)

 1. Zgodnie z przepisami wyżej wymienionymi do konkursu może przystąpić nauczyciel  mianowany lub dyplomowany, który spełnia  łącznie następujące wymagania:
 • posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu, szkole lub placówce,
 • ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli,
 • posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela albo pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;
 • uzyskał:
  • co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub
  • pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo
  • w przypadku nauczyciela akademickiego – pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej

–  przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora, a w przypadku, o którym mowa w art.63 ust 11 i 12 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, jeżeli nie przeprowadzono konkursu – przed powierzeniem stanowiska dyrektora,

 • spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
 • ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych,
 • nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. — Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017r. 1189), a w przypadku nauczyciela  akademickiego- karą dyscyplinarną, o której mowa  w art.140 ust.1 ustawy z dni 27 lipca 2005 r.- Prawo o szkolnictwie wyższym(Dz. U. z 2016 r. poz.1842, z późn. zm.) oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne,
 • nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,
 • nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1311),
 • w przypadku cudzoziemca – posiada znajomość języka polskiego poświadczoną na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz.U. z 2011 r. poz.224 i 455 z dnia 2015 r. poz.1132 oraz z 2017 r.poz.60)
 1. Stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, z wyjątkiem przedszkola specjalnego, oraz stanowisko dyrektora publicznej szkoły podstawowej, z wyjątkiem szkoły podstawowej specjalnej, może zajmować również nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który:
 • Posiada wykształcenie wyższe zawodowe i tytuł zawodowy licencjat, inżynier lub równorzędny oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela  w danym przedszkolu lub danej szkole podstawowej , oraz
 • spełnia wymagania określone w ust.1 pkt. 2-11.
 1. Stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły i publicznej placówki oraz zespołu publicznych przedszkoli, publicznych szkół lub publicznych placówek może zajmować osoba niebędąca nauczycielem, która spełnia łącznie następujące wymagania:
 • posiada obywatelstwo polskie, z tym ,że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu ( EFTA)- stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej,
 • posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny,
 • posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym;
 • nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,
 • spełnia wymagania określone w ust 1 pkt.2,5,6,8,10 i11.
 1. Stanowisko dyrektora w publicznym przedszkolu, publicznej szkole może zajmować również:
 • nauczyciel mianowany lub dyplomowany zatrudniony na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych, lub
 • nauczyciel mianowany lub dyplomowany urlopowany lub  zwolniony z obowiązku świadczenia pracy na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2015 r. poz.1881),

–  spełniający wymagania określone w rozporządzeniu, z wyjątkiem wymogu posiadania, co najmniej dobrej oceny pracy albo pozytywnej oceny dorobku zawodowego.

 1. Wymagane dokumenty:
  • uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju publicznego przedszkola, publicznej szkoły lub publicznej placówki,
  • życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:

– stażu pracy pedagogicznej — w przypadku nauczyciela albo

– stażu pracy dydaktycznej — w przypadku nauczyciela akademickiego, albo

– stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,

3) oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:

– imię(imiona) i nazwisko,

– datę i miejsce urodzenia,

– obywatelstwo,

– miejsce zamieszkania ( adres do korespondencji)

4) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt.2:świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia,

5) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,

6) poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie  z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz.U. z 2011 r. poz.224 i 455 z dnia 2015 r. poz.1132 oraz z 2017 r.poz.60) – w przypadku cudzoziemca,

7) poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem  kopia zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

8) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne

9) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 • oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1311),
 • poświadczona  przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia  aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela,
 • poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego — w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego
 • oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. — Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017r. 1189 ) lub w art. 140 ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.- Prawo o szkolnictwie wyższym( Dz.U. z 2016 r. poz 1842  z późn. zm.) w przypadku nauczyciela i nauczyciela  akademickiego,
 • oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych,
 1. Na żądanie organu prowadzącego publiczne przedszkole , kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów, o których mowa w ust. 5 pkt.4-7, 12 i 13,
 2. W Gminnym Przedszkolu nie przewiduje się tworzenia stanowiska wicedyrektora ani innego stanowiska kierowniczego, Wobec powyższego do konkursu na stanowisko dyrektora w tej placówce nie może przystąpić osoba niebędąca nauczycielem.
 3. Oferty należy składać bezpośrednio do: Urzędu Gminy w Starej Kamienicy, Stara Kamienica 41,

58-512 Stara Kamienica pok. nr 16 w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym, numerem telefonu i dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora Gminnego Przedszkola w Starej Kamienicy ” w terminie do 15 maja 2018 r. do godz. 15.00 lub przesłać  na adres: Urząd Gminy Stara Kamienica 41, 58-512 Stara Kamienica ( decyduje data wpływu do Urzędu Gminy).

 1. Dopuszcza się składanie ofert w postaci elektronicznej. W tym przypadku oferta powinna być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP i zawierać elektroniczne kopie dokumentów wymaganych jako załączniki do oferty. Oferty należy składać w terminie podanym w treści ogłoszenia.

Adres ePUAP /ug_stara_kamienica/

 1. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Stara Kamienica.
 2. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
 3. Zgodnie z art. 24 ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U 2016 r. poz.922 ze zm.) w związku z ustawą  a dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz.902),informuje się, że:
 • administratorem tak zebranych danych osobowych jest Gmina Stara Kamienica , 58-512 Stara Kamienica 41,
 • dane będą przetwarzane do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora przedszkola prowadzonego przez Gminę Stara Kamienica,
 • dane nie zostaną udostępnione innym podmiotom,
 • podanie danych jest obowiązkowe na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej ( Dz. U. poz. 1587)
 • prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania wraz z prawem do kontroli przetwarzania danych zawartych w zbiorze przysługuje zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych  (Dz.U. z 2016 r. poz.922 ze zm.).

 

/-/ Wójt Gminy

Zofia Świątek

EBOI Facebook Youtube
Translate »