Profil zaufany A+ A- Zmień kontrast
Unia Europejska Informacje o gminie E-Tablica E-Interwencje drogowe E-Przedsiębiorca

Obwieszczenie MPZP Zakręt Śmierci
Obwieszczenie MPZP Zakręt Śmierci
17.04.2018
sputnik
lubię to! udostępnij!

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STARA KAMIENICA

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie „Zakrętu Śmierci” w Kopańcu

na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r., poz. 1073 ze zm.) oraz na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1, 3 i 4 ustawy z dnia 03 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r. poz. 1405 ze zm.)

zawiadamiam

o podjęciu przez Radę Gminy Stara Kamienica Uchwały Nr XLIII.283.2018 z dnia 28 lutego 2018r w sprawie przystąpienia do sporządzenia: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie „Zakrętu Śmierci” w Kopańcu

Plan obejmuje obszar położony w rejonie „Zakrętu Śmierci”, w obrębie Kopaniec, którego granice określa załącznik graficzny do Uchwały Nr XLIII.283.2018 Rady Gminy Stara Kamienica z dnia 28 lutego 2018r

 

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie, w siedzibie Urzędu Gminy Stara Kamienica,  58-512 Stara Kamienica 41, w terminie do dnia 11 maja 2018r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres Wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której wniosek dotyczy.

 

                           Wójt Gminy

                        (-) Zofia Świątek

EBOI Facebook Youtube
Translate »